Mechanismus účinku

Mezinárodní multidisciplinární kongres EUROGIN 2016

Mezinárodní multidisciplinární kongres EUROGIN 2016, který byl uspořádán od 15. do 18. června 2016 v Salzburku, Rakousku, se zaměřil jako na jedno z hlavních témat, na infekci lidským papilomavirem (HPV) a s ním spojené nádory.

PREVENCE PREKANCERÓZNÍCH LÉZÍ

Je dobře popsána skupina žen, které lze označit jako chronické nosičky infekce HPV, u kterých byla neúspěšná obvyklá přirozená eliminace virové infekce. Tyto ženy jsou považovány za vysoce rizikové pro časný rozvoj prekancerózních lézí na děložním krčku. Tyto HPV pozitivní ženy (s přítomností viru HPV v cervikálním nebo análním hlenu) nejsou nutně infikovány. Vlastní infekce představuje další krok v přítomnosti viru, to znamená, že HPV již pronikl do buněk cervikálního epitelu a kolonizuje je. Odborníci diskutují o čtyřech okolnostech, které mohou být spojeny s odstraněním nebo perzistencí infekce HPV a schopností HPV kolonizovat buňky děložního krčku.

Nejlépe popsanou proměnnou, která je asociována s rizikem rozvoje nádorového bujení, je genotyp viru HPV. Genotypy HPV16 a HPV18 jsou v tomto ohledu nejrizikovější.

– Imunitní status infikované ženy je dalším proměnným faktorem. Je dobře doloženo, že u imunokompromitovaných žen je velké riziko rozvoje cervikální léze typu 3 spojené s infekcí HPV. Současná data ukazují, že je zde signifikantní korelace mezi stavem imunity žen a perzistencí vysoce rizikového kmene HPV genotypu 4. Lze předpokládat, že zlepšení lokální imunitní obrany v místech sliznice, na které působí HPV, může umožnit odstranění infekce virem HPV.

– Velmi podstatnou úlohu v účinné obranné reakci proti viru HPV zajišťuje celkové „vaginální zdraví“ . Vaginální zdraví, které je významně určeno osídlením vaginálního kompartmentu normální mikrobiotou. Dysbióza vaginální mikrobioty podmiňuje progresi infekce HPV směrem k nádorovému bujení.

– Histologická struktura ektocervixu . Lidské papilomaviry vyžadují pro svoji integraci buňky, které jsou mitoticky aktivní. Epitelové buňky, nacházející se v tzv. „transformační zóně“ děložního čípku, které jsou v metaplastickém /reepitelizačním procesu, splňují tuto podmínku a jsou tedy ideální branou pro vstup viru HPV. V kontrastu tomu dobře epitelizovaný cervix, pokrytý skvamózním epitelem a s velmi malou nebo dokonce neexistující transformační zónou, neposkytuje potřebné mikroprostředí pro kolonizaci viry HPV.

Lze tedy uzavřít, že pozitivní zásahy do tří výše uvedených okolností infekce viry HPV mohou představovat novou preventivní strategii, jak zabránit vzniku prekancerózních lézí v HPV pozitivních ženách bez přímé infekce HPV.

Strategie snížení prozánětlivé odpovědi v cervikálních epitelových buňkách.
Vaginální mikrobiota sehrává funkční úlohu v primoinfekci i perzistenci viru HPV
Metastatický skvamózní epitel vychází z diferenciace a proliferace zárodečných buněk a je optimálním terčem pro vstup infekce viry HPV

Figure 1. Adapted from A. Amador-Molina Viruses 2013, 5, 2624-2642; doi:10.3390/v5112624
Cílem této strategie je především snížit prozánětlivou odpověď v cervikálních epitelových buňkách.

Figure 2. Adapted from Maria Kyrgiou Translational Research DOI: (10.1016/j.trsl.2016.07.004)
Vaginální mikrobiota sehrává funkční úlohu v primoinfekci i perzistenci viru HPV.

Figure 3.
Metastatický skvamózní epitel vychází z diferenciace a proliferace zárodečných buněk a je optimálním terčem pro vstup infekce viry HPV.

ÚČINEK VAGINÁLNÍHO GELU, OBSAHUJÍCÍHO CORIOLUS VERSICOLOR NA EPITELIZACI DĚLOŽNÍHO ČÍPKU, POŠEVNÍ MIKROBIOTU A POŠEVNÍ ZDRAVÍ: PILOTNÍ STUDIE

Výsledky nedávného výzkumu realizovaného ve Španělsku, který spočíval ve vaginální aplikaci gelu obsahujícího Coriolus versicolor prezentoval dr. Damian Dexeus z Women’s Carmona Dexeus jako přednášku zařazenou v sekci „Nové pohledy na molekulární biologii a biomarkery“.

Papilocare je zdravotnický prostředek II. třídy ve formě vaginálního gelu. Tento gel obsahuje kyselinu hyaluronovou, β-glukany z houby Coriolus versicolor a extrakty z rostlin Centella asiatica, Azadirachta indica, Neem, aloe vera a některé další. Některé z těchto složek jsou ve formě niosomů a fytosomů. Tato léková forma charakteru nanočástic umožňuje jejich aplikaci s cílem zvlhčení a reparace vaginální sliznice.

Koncept „poševního zdraví“, který je charakterizován jako stav, ve kterém vagina udržuje své fyziologické vlastnosti a vaginální mikrobiota odpovídá biologickému věku ženy, byl formulován teprve nedávno. Zahrnuje rovněž klinicky asymptomatické zdravé ženy. Bylo prokázáno, že i u těchto klinicky asymptomatických zdravých žen lze nalézt alterace v epitelizaci děložního čípku a dysbiózu vaginální mikrobioty. Cílem pilotní studie, kterou představil dr. Dexeus, bylo zhodnotit efekt vaginální aplikace gelu Papilocare na epitelizaci děložního krčku, vaginální mikrobiotu a další parametry poševního zdraví u asymptomatických žen.

Šlo o otevřenou prospektivní studii, která zahrnovala pacientky mezi 18 až 45 lety bez symptomů a vaginálních změn s normálním hodnocením stěru podle Papanicolau, které byly vyšetřovány během rutinní gynekologické kontroly. Každá pacientka obdržela instrukce, aby aplikovala Papilocare gel každý den před spaním po 12 následujících dnů.

Stupeň epitelizace děložního čípku byl hodnocen kolposkopicky a byl lékařem zařazen za použití Likertovy škály (1 = těžká ektopie a krvácení až 5 = bez ektopie). Vaginální mikrobiota byla hodnocena za použití testu „vaginální status“, který byl vyvinut na Institutu pro mikroekologii Univerzity Herborn, Německo a výsledky testu byly hodnoceny investigátorem za využití 5-stuňové škály, kde 1 = velmi těžké narušení mikrobioty s alteracemi všech hodnocených mikrobiálních druhů až 5 = normální mikrobiota. Byl také vypočten tzv. Bachmanův index vaginálního zdraví (BVV). Všechna hodnocení byla provedena před zahájením a 12 dní po aplikaci vaginálního gelu Papilocare.

Vyhodnoceno bylo celkem 21 pacientek (průměrný věk 32,6 roků, věkové rozmezí 20 – 43 let). Bylo pozorováno zlepšení epitelizace cervikální sliznice. Průměrné kolposkopické skóre se zlepšilo o 43 % v porovnání s výchozí hodnotou (3,09; výchozí vs. 4,42 konečné, p < 0,0001). Na konci studie 95,3 % pacientek mělo zlepšený stupeň epitelizace a maximální skóre 5 bylo pozorováno u 11 z 21 léčených žen (Fig. 2, 3).

 APLIKACE VAGINÁLNÍHO GELU PAPILOCARE VEDLO U 95 % PACIENTEK KE ZLEPŠENÍ STUPNĚ EPITELIZACE DĚLOŽNÍHO ČÍPKU A 55 % Z NICH DOSÁHLO NORMÁLNÍ STAV.

Figure 2.
Effect of Papilocare® on cervical re-epithelialization.

APLIKACE VAGINÁLNÍHO GELU PAPILOCARE VEDLO U 95 % PACIENTEK KE ZLEPŠENÍ STUPNĚ EPITELIZACE DĚLOŽNÍHO ČÍPKU A 55 % Z NICH DOSÁHLO NORMÁLNÍ STAV.

Kolposkopické vyobrazení 3 pacientek před a po aplikaci Papilocare ukazují změny v epitelizaci děložního krčku.

Figure 3:

Kolposkopické vyobrazení 3 pacientek před a po aplikaci Papilocare ukazují změny v epitelizaci děložního krčku.

Reference

1. Castellsagué X, Iftner T, Roura E, Vidart JA, Kjaer SK, Bosch FX et al. Prevalence and genotype distribution of human papillomavirus infection of the cervix in Spain: the CLEOPATRE study. J Med Virol. 2012;84:947-56.

​2. Moscicki AB, Schiffman M, Burchell A, Albero G, Giuliano AR, Goodman MT et al. Updating the natural history of human papillomavirus and anogenital cancers. Vaccine. 2012; 30Suppl 5:F24-33.

3. Torné A, del Pino M, Cusidó M, Alameda F, Andia D, Castellsagué X et al. Guía de Cribado del Cáncer de Cuello de Útero en España, 2014. Prog Obstet Ginecol 2014; 57(Supl. 1):1-53.

4. Reid JL, Wright TC Jr, Stoler MH, Cuzick J, Castle PE, Dockter J. et al. Human Papillomavirus Oncogenic mRNA Testing for Cervical Cancer Screening: Baseline and Longitudinal Results From the CLEAR Study. Am J Clin Pathol. 2015; 144:473-83.

5. Curso de Colposcopia de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia. Disponible en http://www.aepcc.org/ Acceso: 07/09/15.

6. Egawa N, Egawa K, Griffin H and Doorbar J. Human Papillomaviruses: Epithelial Tropisms and the Development of Neoplasia. Viruses. 2015; 7:3863-90.

7. Palacios S.: Pilot study to evaluate the effect of a Coriolus versicolor based vaginal gel on the epithelialization of the cervix lesions. Poster. 30th International Papillomavirus Conference. Septiembre 17-21, 2015. Lisboa. Portugal.